Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
1.1 Mevr. Greet Geukens, h.o.d.b. WAUW Party & Events, met adres te 3990 Kleine-Brogel,
Vliegbeldlaan 33 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het
nummer 0675.841.461. Hierna genoemd: WAUW Party & Events.
1.2 Alle door WAUW Party & Events gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn
onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
De elektronische webwinkel van WAUW Party & Events biedt haar klanten de mogelijkheid om
producten aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen
zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze
zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen WAUW Party & Events en de
klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk
de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere
overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
1.4 Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in Benelux.
1.5 De persoon die een bestelling wenst te verrichten bevestigt een natuurlijke persoon en
handelingsbekwaam te zijn. De persoon die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding bestellingen plaatsen op de website. Het
raadplegen van de website en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid
van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige
bepalingen na te leven.
2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting
vanwege WAUW Party & Events. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte
vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden
kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De
overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt door op de
bestelknop te klikken. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van WAUW Party &
Events. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk
door WAUW Party & Events zijn bevestigd.

2
2.3 WAUW Party & Events beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
opdracht aan WAUW Party & Events heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld
dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het
ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan WAUW Party
& Events. Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de
rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.4 WAUW Party & Events is gerechtigd om de klant te verzoeken om een waarborgsom te betalen
als zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen.
2.5 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door
partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot worden
aangerekend van 50% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door WAUW Party & Events.
ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.
2.6 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval
van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde
en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van
de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde
prestaties te worden vergoed.
2.7 Ingeval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de bestelling/opdracht uit te voeren
wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de reeds geleverde prestaties
(excl. BTW) te vergoeden.
2.8 Elke wijziging van de offerte op vraag van de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in
principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van
WAUW Party & Events, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of
de opdracht alsnog te wijzigen.
2.9 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op
vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen
inzicht en beslissing van WAUW Party & Events, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het
tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt
opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 WAUW Party & Events besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar
toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of
uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend
voor WAUW Party & Events, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

3
Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete,
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te
nemen.
3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. WAUW Party & Events behoudt zich het recht
voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
3.3 De klant bezorgt WAUW Party & Events in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst,
tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien
deze benodigde gegevens niet tijdig aan WAUW Party & Events zijn verstrekt, heeft WAUW Party &
Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
3.4 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die
aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van één van de partijen t in gevaar gebracht is
(bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen,
achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve
schuldenregeling door de partijen,…)
3.5 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden
vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het
recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft
WAUW Party & Events het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.
3.6 De klant is gehouden de goederen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd
zijn en als een goede huisvader zorg te dragen voor de goederen.
Indien goederen gehuurd worden, dienen ze door de klant in dezelfde staat te worden teruggebracht
als waarin hij deze goederen ontvangen heeft.
De klant dient de goederen zelf op te halen en terug te brengen.
3.7 Indien gehuurde goederen beschadigd worden of ontbreken bij teruggave is WAUW Party &
Events gerechtigd de klant hiervoor aansprakelijk te stellen. Indien de vastgestelde schade de
waarborgsom overstijgt, is de klant gehouden tot betaling van het saldo.
3.8 Aan de gehuurde goederen mogen geen bewerkingen worden uitgevoerd, zoals lijmen,
schilderen, etc. en dit op straffe van vergoeding van de werkelijk geleden schade en behoudens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WAUW Party & Events.
4. Prijs
4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin
voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de

4
oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door WAUW Party & Events. De prijs is
echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de
bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs
kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt
voorzien. De BTW is ten laste van de klant.
5. Betaling
5.1 De facturen van WAUW Party & Events zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen,
contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.
5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van
rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10
procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van
rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de
Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties,
zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en
uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.
Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en
schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle
openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft WAUW Party & Events het
recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties
op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak
op schadeloosstelling.
5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van WAUW Party &
Events, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te
protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van
verval.
6. Overmacht
6.1 Indien WAUW Party & Events de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder
begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden,
vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, internetpanne, enz., heeft WAUW Party
& Events het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere
schadeloosstelling aan de klant. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van
rechtswege verlengd.
6.2 Indien WAUW Party & Events bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen
heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voltrekken, WAUW Party & Event is

5
gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze
factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
7. Klachten en garantie
7.1 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument recht op een garantietermijn van twee
jaar, die aanvangt op de datum van levering.
7.2 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden
gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan WAUW Party & Events. Onzichtbare gebreken dienen
onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is
gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht
door WAUW Party & Events kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat WAUW
Party & Events de klacht tijdig of terecht acht.
Klachten dienen gemeld te worden via het e-mailadres greet.geukens1@gmail.com
De klant dient duidelijk aan te geven waar het artikel een gebrek vertoont. WAUW Party & Events zal
vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een
gebrek bestaat aan het product dat binnen de garantie valt. Als dat niet het geval is, zullen de
producten terugbezorgd worden aan de klant.
7.3 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft WAUW Party & Events
de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te
betalen.
7.4 De schadevergoeding waartoe WAUW Party & Events op basis van deze overeenkomst
aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal
20 procent van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de klant hogere schade
kan aantonen. WAUW Party & Events kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In
geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en
zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van
openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
7.4 WAUW Party & Events is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg
is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. WAUW Party & Events kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door
vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van WAUW Party & Events is in elk geval
beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.
7.5 Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de
gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan
overeenstemming.
7.6 Indien de klant goederen huurt, is hij gehouden om deze te inspecteren op eventuele gebreken
en/of beschadigingen voordat ze in gebruik genomen worden. Indien de klant de gebreken en/of

6
beschadigingen vaststelt, dient hij dit onverwijld te melden aan WAUW Party & Events. Bij gebreke
hieraan wordt de klant geacht de verhuurde goederen zonder gebreken ontvangen te hebben en
wordt de klant aansprakelijk geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de verhuurde
goederen.
8. Verzakingsrecht en retourbeleid
8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de klanten die in de hoedanigheid van consument
goederen online aankopen.
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen
van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan WAUW Party & Events mee te
delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief
binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
8.2 Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, dienen binnen de 14 dagen na de
levering contact op te nemen met WAUW Party & Evens via het e-mailadres
greet.geukens1@gmail.com en dienen de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun
kosten terug te bezorgen aan WAUW Party & Events.
8.3 Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle
toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
8.4 Zullen in geen geval worden teruggenomen:
 Verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;
 Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 Geheel of gedeeltelijk versleten artikelen;
 Artikelen die op maat van de klant werden gemaakt/samengesteld.
8.5 WAUW Party & Events behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien zij
vermoedt dat de artikelen reeds gebruikt zijn of indien zij vermoedt dat er schade werd aangebracht.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het
moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van WAUW Party & Events heeft voldaan.
WAUW Party & Events behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik
van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten,
schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke WAUW Party & Events niet zou hebben
gecontracteerd. WAUW Party & Events behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde
leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de
klant.

7
9.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de
verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich toe
bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging,
diefstal, brand, verlies, enz.
9.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot
goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.
10. Intellectuele eigendom
10.1 Alle onderdelen van de website van WAUW Party & Events, zowel de visuele als de
geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, bevatten intellectuele
eigendomsrechten die de exclusieve eigendom zijn van WAUW Party & Events.
10.2 De volle eigendom van intellectuele rechten op de door WAUW Party & Events verstrekte
concepten of ontwerpen, blijft bij WAUW Party & Events, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen wordt.
10.3 WAUW Party & Events is te allen tijde gerechtigd om op haar website en sociale media voor
promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met
vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11. Privacy
11.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient WAUW Party & Events te beschikken over de
volgende gegevens van de klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens.
WAUW Party & Events is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van
deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
11.2 In bepaalde omstandigheden is WAUW Party & Events verplicht om de persoonsgegevens van
de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure
WAUW Party & Events hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door
overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien WAUW Party &
Events van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven
om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude
of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst, zoals deze met de klant werd afgesloten.
11.3 Indien WAUW Party & Events alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of
overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te
dragen. In dat geval zal WAUW Party & Evnts de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in
kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook
gebruikt in overeenstemming met dit artikel.
11.4 De klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te
corrigeren.

8
11.5 WAUW Party & Events draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek
veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige,
onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.
12. Varia en geschillenregeling
12.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door
WAUW Party & Events van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
12.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met WAUW Party & Events
afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
WAUW Party & Events. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
12.3 Een eventuele in gebreke blijven van WAUW Party & Events om de uitvoering te eisen van de
bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de
toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.
12.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden
doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
12.5 In de relatie tussen WAUW Party & Events en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil zal door WAUW Party & Events worden voorgelegd aan de rechtbank van Eerste Aanleg
van het arrondissement Limburg of de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen,
Afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor WAUW Party & Events om gerechtelijke stappen te
ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.